Pedagogisch beleid

Onze GROW visie is vertaald naar het pedagogisch beleid van onze organisatie. GROW wordt voornamelijk geïnspireerd door de verschillende visies van de pedagogen Reggio Emilia, Gordon en Marianne Riksen-Walraven. Het pedagogisch beleid van De Blokkenhut is vertaald in protocollen en reglementen die via een interne database voor al onze medewerkers toegankelijk is. Het pedagogisch beleidsplan, de protocollen en de reglementen dienen als uitgangspunt voor de werkwijze van de pedagogische medewerkers. In het ouderportaal kunnen de ouders het pedagogisch beleidsplan inzien.

Kort samengevat zijn dit onze vuistregels:

 • Ieder kind heeft recht op een goede verzorging
 • De Blokkenhut accepteert alle kinderen zoals zij zijn en neemt hen serieus
 • In een prettige omgeving bieden wij kinderen veiligheid en structuur aan
 • De kinderen worden op democratische wijze betrokken bij de activiteiten
 • Onze handelwijze is positief
 • Er wordt noch fysiek noch verbaal geweld gebruikt binnen De Blokkenhut
 • Wij onthouden noch dwingen een kind tot eten, slapen of toiletteren
 • De kinderen wordt gecomplimenteerd over positief gedrag
 • De pedagogische medewerkers stimuleren de sociaal-emotionele ontwikkelingen van de kinderen door samenspel te begeleiden en door hen de regels van de Vreedzame school bij te brengen
 • Negatief gedrag wordt met de kinderen besproken
 • De pedagogische medewerkers bieden de kinderen verschillende activiteiten aan
 • De pedagogische medewerkers hebben een voorbeeldfunctie
 • De pedagogische medewerkers doen mee met de activiteiten
 • Afhankelijk van de situatie heeft de pedagogische medewerkers een sturende, ondersteunende, stimulerende en/of corrigerende houding
 • De pedagogische medewerkers zorgen samen met de kinderen voor een prettige sfeer op de groep
 • De kinderen zijn vrij in hun beleving (zoals fantasie of verhaal)
 • De pedagogische medewerkers spreken de kinderen op oog hoogte aan.

De opvoedingstheorie volgens Reggio-Emilia (i.s.m. Malaguzzi)
Het uitgangspunt van Reggio-Emilia is dat kinderen ontdekkers, uitvinders en creatieve denkers zijn. De kinderen hebben grote behoefte om zich uit te drukken over wat er in ze omgaat en kunnen dat wel in 100 verschillende talen (bijvoorbeeld wijzen, brabbelen, kleuren, tekenen, huilen).

In de opvoedingstheorie van Reggio-Emilia zijn de kinderen degene die de activiteiten bepalen en de pedagogische medewerkers begeleiden hen en brengen soms nieuwe ideeën in. Volgens deze opvoedingstheorie bieden de pedagogische medewerkers de kinderen een omgeving en materialen aan, die hun nieuwsgierigheid en creativiteit prikkelt. Er wordt voornamelijk gewerkt in kleine groepen van 6 kinderen. Het werken in kleine groepen bevordert de communicatie tussen de pedagogische medewerkers en kinderen en de kinderen onderling. Het werken in kleine groepen biedt kinderen tevens de mogelijkheid om zich voor langere tijd in een thema te verdiepen. Werkstukken van de kinderen worden uitgebreid tentoongesteld en de kinderen krijgen vaak veel positieve aandacht.

Het ouderprogramma van Gordon
De pedagoog Gordon staat voor het geven van eigen verantwoordelijkheid aan kinderen. Volgens de opvoedingstheorie van Gordon moet er naar de kinderen worden geluisterd en dient er wederzijds respect te zijn tussen volwassenen en kinderen. De kinderen (en hun verhalen) moeten serieus worden genomen. Door rekening te houden met de gevoelens en behoeften van de kinderen en het verwoorden daarvan, leren de kinderen ook rekening te houden met anderen.

Pedagogische doelen voor de kinderopvang van Riksen-Walraven
Marianne Riksen-Walraven gaat ervan uit dat kinderen een sterke drang hebben om zich te ontwikkelen. De allerjongste kinderen richten zich vooral op het onderzoeken van hun omgeving en op het communiceren met anderen. Door de omgeving actief te ontdekken en door hierover te communiceren ontwikkelen zij hun persoonlijke- en sociale competenties. Volgens Riksen-Walraven moeten pedagogische medewerkers meer aandacht besteden aan de inhoudelijke communicatie met het kind. Het voeren van gesprekjes stimuleert de taalverwerving van kinderen. Dit bevordert de kwaliteit van de interactie tussen pedagogische medewerkers en kinderen en zodoende de pedagogische kwaliteit van de buitenschoolse opvang.

Alle medewerkers en stagiaires handelen volgens het pedagogisch beleidsplan. Deze is in te zien op de vestiging waar uw kind opvang geniet.