Veiligheid

Aan de inrichting en de (spel)materialen worden strenge veiligheidsnormen gesteld. Op De Blokkenhut is een calamiteitenplan aanwezig en hebben alle medewerkers een EHBO en BHV opleiding gevolgd. De inrichting van De Blokkenhut voldoet daarnaast aan de eisen van de brandweerdienst en de Wet Kinderopvang.

Regelmatig wordt er gecontroleerd of de inventaris in goede staat is, of er losse en kapotte onderdelen van speelgoed zijn en of het brandmeldingsysteem goed functioneert. Een ander veiligheidsaspect zijn de gedragingen van de kinderen en de pedagogische medewerkers. Ongelukjes zijn nauwelijks te voorkomen, daarom staan de pedagogische medewerkers van De Blokkenhut regelmatig samen met de kinderen stil bij hun eigen gedragingen en die van een ander. Bij het zoeken naar oplossingen om de risico’s te verkleinen richten wij ons voornamelijk op, om kinderen te leren om te gaan met deze risico’s.

De Wet Kinderopvang verplicht onze organisatie om één keer per jaar een risico-inventarisatie veiligheid uit te voeren. Aan de hand van het model Veiligheidsmanagement methode voor de BSO worden de risico’s per ruimte in kaart gebracht. Op basis van de risico-inventarisatie worden er preventieve maatregelen getroffen, waar een ieder binnen De Blokkenhut zich aan dient te houden.

Jaarlijks vindt er een ontruimingsoefening plaats. De kinderen en het personeel leren om in geval van calamiteiten zo snel mogelijk op een veilige plek te komen.

De Risico- inventarisatie Veiligheid en het Protocol- Veiligheid kunnen de ouders inzien door in te loggen op het ouderportaal.