Privacy reglement

De Blokkenhut doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Blokkenhut houdt zich in alle gevallen aan de relevante wet- en regelgeving.

Uitgebreide informatie
Wil je weten hoe de Privacy instructie voor medewerkers van De Blokkenhut eruit ziet? Klik dan hier. Hier vind je ook de gedragsregels waaraan onze medewerkers zich houden bij het werken met persoonsgegevens.

De Privacy informatie voor ouders vind je hier. In dit document lees je onder meer welke gegevens wij van ouders en kinderen verwerken.

Uitgangspunten voor bescherming van privacy
•Veilig, respectvol en vertrouwelijk omgaan met informatie in het dagelijkse werk is ieders professionele verantwoordelijkheid. Daarom is privacy een verantwoordelijkheid van alle medewerkers van De Blokkenhut.
•Het informatiebeveiligingsbeleid en het privacybeleid voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving.
•Verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot het uitvoeren van specifieke en overeengekomen doelen en worden alleen gedeeld als dat noodzakelijk is of op basis van een wettelijke plicht.
•Persoonsgegevens van kinderen, ouders en medewerkers worden niet voor commerciële doeleinden doorgegeven aan derden.

Privacy vuistregels voor verwerking

Voor de verwerking van persoonsgegevens van kinderen en hun ouders, onze medewerkers en leveranciers hanteert De Blokkenhut vijf vuistregels:
•Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Doelen zijn concreet, duidelijk en worden van te voren vastgesteld.
•Verwerking van Persoonsgegevens gebeurt alleen op een wettelijke grondslag: ◦a) Uitvoering van een overeenkomst met ouders, medewerkers of leveranciers;
◦b) Gerechtvaardigd belang van De Blokkenhut;
◦c) Wettelijke verplichting van De Blokkenhut;
◦d) Vitaal belang van kinderen en hun ouders, medewerkers en leveranciers;
◦e) Of ondubbelzinnige toestemming van een ouder of andere betrokkene(n).

•De Blokkenhut verwerkt en bewaart alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn gevraagd. Gegevensverzameling staat in verhouding tot het doel.
•De Blokkenhut legt aan betrokkenen (kinderen en hun ouders, medewerkers en leveranciers) op transparante wijze verantwoording af over het gebruik van persoonsgegevens. Deze informatievoorziening vindt ongevraagd plaats.
•Betrokkenen hebben recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van hun Persoonsgegevens als zij hierom vragen. Ook kunnen betrokkenen zich verzetten tegen het gebruik van hun gegevens.

Rechten ten aanzien van je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die De Blokkenhut van je heeft verwerkt. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.

De Blokkenhut kan je vragen je te legitimeren alvorens gehoor te kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Verstrekking aan derden
•De gegevens die je aan De Blokkenhut geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van een van tevoren kenbaar gemaakt doel.
•De Blokkenhut geeft nooit persoonsgegevens aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.
•Verder deelt De Blokkenhut de door jou verstrekte gegevens niet met andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bijvoorbeeld als de GGD (toezichthouder) vraagt om (persoons)gegevens in het kader van een inspectiebezoek. In een dergelijk geval moeten wij medewerking verlenen en zijn wij verplicht gegevens te delen.
•Als jij schriftelijk toestemming geeft, kan De Blokkenhut persoonsgegevens delen met derden.
•De Blokkenhut verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

Bewaartermijn
De Blokkenhut bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist. In ons privacyreglement staan de bewaartermijnen.

Beveiliging
De Blokkenhut heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Dit doen wij bijvoorbeeld door het versleutelen van gegevens of het gebruik van een wachtwoord. Ook hebben alleen bevoegde gebruikers van De Blokkenhut toegang tot jouw gegevens.

Indienen van verzoek
Om gebruik te maken van je rechten, kan je een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als per e-mail ingediend worden. De Blokkenhut heeft vier weken de tijd, vanaf ontvangst van het verzoek, te beoordelen of het verzoek is gerechtvaardigd. Binnen vier weken zal De Blokkenhut laten weten wat er met het verzoek gebeurt. Als het verzoek niet wordt opgevolgd, bestaat de mogelijkheid bezwaar te maken bij Kinderopvang De Blokkenhut, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan De Blokkenhut aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene(n).

Klachten
Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, word je verzocht hierover contact op te nemen. Dat kan telefonisch via 020-4530292 via e-mail info@deblokkenhut.nl.

Kom je hier niet uit dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder voor de verwerking van persoonsgegevens.